Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jessica Gal Sportartsen verleende zorg waaronder blessureconsulten, sportmedische consulten, sportmedische onderzoeken, sportkeuringen, (poli-)klinische behandelingen en/of -onderzoeken en voorts op alle (andere) al dan niet medische diensten en/of goederen van Jessica Gal Spotartsen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Patiënt/cliënt dan wel opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard door het aanvaarden van medische behandeling en/of onderzoek door Jessica Gal Sportartsen, dan wel door het opdracht geven aan Jessica Gal Sportartsen tot het leveren van diensten en/of goederen.

Betaling en vergoedingen

 • Jessica Gal Sportartsen is SCAS gecertificeerd en aangesloten bij de federatie van sportmedische instellingen (FSMI).
 • De zorg die door Jessica Gal Sportartsen wordt verleend valt ten dele onder de basiszorg en ten dele onder de aanvullende verzekering. Meer informatie over welke zorg al dan niet onder de basiszorg valt is te vinden in het document ‘sportgeneeskunde en de zorgverzekeringswet

 (https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2014/1412-sportgeneeskunde-en-de-zorgverzekeringswet/1412-sportgeneeskunde-en-de-zorgverzekeringswet/Sportgeneeskunde+en+de+Zorgverzekeringswet.pdf)

 • Voor diensten die onder de basiszorg vallen heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist. Indien er een contract of betalingsovereenkomst is afgesloten met je zorgverzekeraar wordt je declaratie rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. Indien er geen contract of betaalovereenkomst is afgesloten met je verzekeraar ontvang je, minimaal 90 dagen na het eerste consult, via ons factoringkantoor Infomedics de factuur. De hoogte van het gefactureerde bedrag wordt bepaald door de zorgactiviteiten die verricht zijn en kan daarom pas achteraf bepaald worden. Nadat je de factuur heeft ontvangen maakt je het gefactureerde bedrag over aan Jessica Gal Sportartsen. Afhankelijk van je polis (restitutie of natura) worden de kosten geheel of ten dele aan jou vergoed. Op diensten die onder de basiszorg vallen is het eigen risico van toepassing. De hoogte van het eigen risico bedraagt minimaal 385 euro. Afhankelijk van je polis kan dit oplopen tot 850 euro. Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder 18 jaar.
 • Voor diensten die onder de aanvullende verzekering vallen ontvangt je direct aansluitend aan je afspraak de factuur. Je kunt deze per PIN of contant voldoen. Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te informeren over de vergoeding door jouw zorgverzekeraar. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van je factuur en je kunt geen rechten ontlenen aan de door medewerkers van Jessica Gal Sportartsen gegeven informatie. Wij adviseren je voorafgaand aan je afspraak informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding.  
 • Facturen die niet ter plekke betaald worden, dienen na ontvangst binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het op de factuur genoemde rekeningnummer. Bezwaren tegen het bedrag op de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van jou als patiënt/cliënt dan wel opdrachtgever niet op.
 • Indien je jouw factuur niet binnen 14 dagen voldoet kunnen er incasso- en administratiekosten in rekening gebracht worden. Wanneer na 2 aanmaningen de factuur niet is voldaan dan zal het innen van de factuur worden uitbesteed aan een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als patiënt/cliënt dan wel opdrachtgever.

Niet nakomen van een afspraak

Als je verhinderd bent om je afspraak na te komen vragen wij je zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak te annuleren. Afspraken die 24 uur of langer van tevoren zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Annuleren kan via email of telefonisch. Buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kan je een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wanneer de afspraak niet tijdig is geannuleerd wordt een “No show” tarief in rekening gebracht. Een “No Show” factuur bedraagt minimaal 50% van de kosten van de verrichting.

Intellectueel eigendom

Het is jou als patiënt/cliënt dan wel opdrachtgever niet toegestaan om informatie zoals schema’s, artikelen, vragenlijsten, foto’s en ander materiaal dat is verkregen van Jessica Gal Sportartsen te delen met derden zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven

Klachten

Jessica Gal Sportartsen is aangesloten bij de Klachtenregeling van de Verenging voor sportgeneeskunde (VSG). De klachtenregeling is van toepassing op het handelen van de sportartsen en overige medewerkers van Jessica Gal Sportartsen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van jou als klager niet op.

Aansprakelijkheid

 • Jessica Gal Sportartsen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en / of immateriële zaken.
 • Schade door cliënten toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • Jessica Gal Sportartsen is niet aansprakelijk, op welke manier dan ook, voor de informatie die jouw verzekeringsmaatschappij aan jou of ons verstrekt.
 • Onze Sportartsen handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
 • Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.